ОШ " ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ " - Бочар
ЗНАЊЕ ЈЕ МОЋ
Развојни циљеви

РАЗВОЈНИ ЦИЉЕВИ ШКОЛЕ ЗА ПЕРИОД  ОД 1.СЕПТЕМБРА 2018. ДО 31.АВГУСТА 2023. ГОДИНЕ
ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ
Област – НАСТАВА И УЧЕЊЕ
Развојни циљеви Развојни задаци Активности Носиоци активности Време реализације Критеријум успешности Инструмент за праћење остварености Носиоци евалуације Време евалуације
Партиципа-ција ученика у наставном процесу Ангажовање ученика у припремању и реализацији наставних садржаја кроз подршку у учењу и ангажману у истражива-чким радовима Звуци нашег окружења – израда инструмената по замисли ученика
 
-Волим и цртам животиње – корелација са биологијом – цртање и моделовање-Еко башта ученика од 1. до 8. разреда
Ученици од 5. до 8. разреда
-Задужени наставници музичке и ликовне културе
 
 
 
 
 
 
Учитељи, ученици и родитељи ученика и професори
 
2018-2023.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2018-2023.
Једном годишње
Тематске изложбе, прављење колекција радова
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сајт школе, фотографије, извештаји...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Преглед парцеле
Директор
Тим за развојно планирање
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наставник биологије
Директор школе
2022.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2023.
  Мини-рециклажа Формирање станицеу школском дворишту за мини рециклажу кроз неколико етапа мини пројекта Задужени наставници, ученици и родитељи 2018-2023. Подизање свести о рециклирању и животној средини
Освешћивање друштвене бриге и одговорности за друге
Припреме, пројектне идеје, радови, фотографије, извештаји, мини станице Директор  
Унапређење квалитета наставе -Примена стечених знања и вештина у пракси
Интердисциплинарни приступ у настави и тематско планирање
Часови интердисциплинарне наставе „Упознајмо народе света“ (српски, језик, енглески језик, биологија, географија, историја) „Правилна и неправилна исхрана“ (хемија, биологија,  физичко васпитање)
„Алкохолизам“
„Наркоманија“
Стручна већа, педагог 2018-2023. 70% наставника и ученика сматра да је тематски приступ настави занимљивији и да пружа трајнија знања Припрема, извештаји, анкете Директор, педагог, колегијум 2018.
 
 
 
 
Област – РЕСУРСИ
Развојни циљеви Развојни задаци Активности Носиоци активности Време реализације Критеријум успешности Инструмент за праћење остварености Носиоци евалуације Време евалуације
Унапређење материјално-техничких ресурса -Побољшање услова рада школе
 
 
 
 
-Оформити звучну библиотеку, која би се састојала од готових аудио снимака текстова и лекција и снимака које би правили сами наставници за ученике
 
 
 
-Унапређење видео-надзора
- Изградња летње учионице
-Инсталирање клима уређаја у школи
-Реновирање подова у установи
 
 
-Континуирано обогаћивање звучне библиотеке
 
 
 
 
 
 
 
-Надоградња система видео-надзорa
 
 
-Писање пројекта за летњу учионицу и реализација
Директор и домар
 
 
 
 
 
Директор, професор, стручни сарадници и ученици установе
 
 
 
 
Директор
 
 
Тим за писање пројеката,директор
2018.-2019.
 
 
 
 
 
2018-2023.
 
 
 
 
 
 
 
2019-2020.
 2020-2022
80 %ученика и наставика задовољни условима рада
 
 
 
 
 
Збирка аудио снимака и текстова већа у односу на предходни период
 
 
 
 
 
 
 
50% родитеља, ученика и наставника задовољније мерама безбедности
 
50% ученика и наставника осећаа већу  мотивацију за рад у новим условима, 10% бољи образовни резултати
Интервју, анкета
 
 
 
 
 
Увид у збирке аудио снимака и текстова
 
 
 
 
 
 
 
Интервју, анкета
 
 
 
 
Акета, интервју, извештаји о успеху ученика
 
 
 
Школски одбор
 
 
 
 
Школски одбор
 
 
 
 
 
 
 
Школски одбор
 
 
 
Школски одбор
2018-2023.
 
 
 
 
 
2018-2023.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2018-2023.
 
 2018-2023
 
Област – ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА
Развојни циљеви Развојни задаци Активности Носиоци активности Време реализације Критеријум успешности Инструмент за праћење остварености Носиоци евалуације Време евалуације
Сензибилиса-ње ученика и запослених за стварање мотивационе климе у школи Обезбедити безбедно учешће свих учесника  образовно васпитног процеса  
1.Утврдити безбедносно стање школе анкетирањем ученика, запослених, представника Савета родитеља и Школског одбора

2. Континуирано информисање о облицима насиља, злостављања и занемаривања свих интересних група ради развијања одговорности за властите поступке, бригу о другима и сараднички однос
 
 
Педагог, одељењске старешине
 
 
 
 
 
Директор, педагог, одељењске старешине
Континуирано, сваке школске године
 
 
 
 
 
 
Континуирано, сваке школске године
 
Испитаници анкетирани, подаци обрађени
 
 
 
 
 
 
Све интересне групе континуирано информисане, 90% испитаника задовољно добијеним информацијама
 
Анкета, извештај педагога о праћењу
 
 
 
 
 
Евиденција одељењских старешина и осталих запослених, анкета за ученике, наставнике родитеље и Школски одбор
 
Директор,педагог
 
 
 
 
 
 
Директор, педагог
 
2018-2023.
 
 
 
 
 
 
2018-2023.
               
 
Развити социјалне вештине код ученика за конструктивно решавање проблема, толерантно понашање, ненасилну комуникацију, развијање другарства и сл.
1.Утврдити социјални статус ученика социометријским испитивањем ученика у одељењу
 
2.Идентификовати ученике који имају тешкоћа у адаптацији и израдити план подршке
 
3. Развој и подстицање социјалних вештина ученика на часовима одељењског старешине
 
Одељењске старешине , педагог
 
 
 
Одељењске старешине , педагог
 
 
 
Одељењске старешине, педагог
 
Фебруар, сваке школске године
 
 
 
 
Током школске године
 
 
 
Током школске године
Утврђен социјални статус свих ученика
  

Израђени планови подршке
 
 
 
100% ученика осећа се пријатно у школском окружењу
Израђен социограм на основу добијених података
 
 
 
 Документација педагога-план подршке
 
 
Планови за ЧОС и писане припреме, анкете за ученике
Наставничко и одељењско веће
 
 
 
 
Наставничко и одељењско веће
 
 
 
Наставничко и одељењско веће
2018-2023.
 
 
 
 
 
         2018-2023.
 
 
 
 
2018-2023.
Пружити помоћ и подршку при избору даљег школовања Реализација програма ''Професионална оријентација на прелазку у средњу школу'' у седмом и осмом разреду Тим за професионалну оријентацију Током школске године 90% ученика првог разреда средње школе задовољан избором занимања Анкете за ученике који похађају први разред средње школе Одељењске старешине, педагог 2018-2023.