ОШ " ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ " - Бочар
ЗНАЊЕ ЈЕ МОЋ
Календар за школску 2019/2020. годину

                                                                                                                              
 
На основу члана 185. став 1, а у вези са чланом 28. став 6. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', бр.: 88/17, 27/18-др. закон и 10/19.) и  члана 15. и 16. став 2., члана 24. став 2. и члана 37. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи ("Службени лист АП Војводине", бр. 37/14, 54/14-др.одлука, 37/16 и 29/17), покрајински секретар    д о н о с и:
 
 

ПРАВИЛНИК

О ШКОЛСКОМ КАЛЕНДАРУ ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ
 
 
Члан 1.
Овим правилником утврђује се врeме остваривања образовно-васпитног рада у току школске 2019/2020. године и време и трајање школског распуста ученика у основним школама са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине.
Остали обавезни и факултативни облици образовно - васпитног рада предвиђени наставним планом и програмом за основне школе планирају се годишњим  планом рада.
 
Члан 2.
Настава и други облици образовно - васпитног рада у основној школи се остварују у току два полугодишта.
Прво полугодиште почиње у понедељак, 2. септембра 2019. године, а завршава се у понедељак, 23. децембра 2019. године. У првом полугодишту има 80 наставних дана.
Друго полугодиште почиње у  среду, 15. јануара 2020. године и завршава се:
- у уторак 16. јуна 2020. године, за ученике од првог до седмог разреда  и има 100 наставних дана,
- у уторак, 02. јуна 2020. године,  за ученике осмог разреда и има 90 наставних  дана.
 
Члан 3.
Наставни план и програм за ученике од првог до седмог разреда остварује се у 36 петодневних наставних недеља, односно 180 наставних дана.
Наставни план и програм за ученике осмог разреда остварује се у 34 петодневне наставне недеље, односно 170 наставних дана.
Табеларни преглед школског календара за основне школе са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине за школску 2019/2020. годину, који се налази у прилогу овог правилника као његов саставни део, исказан је у полугодиштима и квартално.
Први квартал има 40, други 40, трећи 51 наставни дан.
Четврти квартал има 49 наставних данa за ученике од првог до седмог разреда, а  39 наставних дана за ученике осмог разреда.
 
Члан 4.
Основна музичка и балетска школа може да изводи наставу и у току шест наставних дана у недељи, према годишњем плану рада школе у складу са законом.
 
 
 
     Члан 5.
У току наставног периода школа може утврдити у свом годишњем плану рада највише четири наставне суботе и то у случају ако се:
- у наставни дан обележава дан школе, или
- у наставни дан, истовремено, за већи део ученика школе, реализују екскурзије, или неке друге активности
- у наставни дан са већином ученика учествује на некој спортској или друштвеној манифестацији, или је школа домаћин такмичења, друштвене или спортске  манифестације, или
- је због одсуства већег броја ученика или запослених, који обележавају верски празник, или празник националне мањине утврђен од стране националног савета одређене националне мањине у Републици Србији, у дан тог празника отежано извођење наставе.
Наставна субота у којој се надокнађује пропуштен рад у смислу става 1. овог члана, налази се у истом кварталу у коме је и дан који је одређен као ненаставни.
У свим другим случајевима одступања од школског календара, школа је дужна да поступа у складу са чланом 28. став 5. и 105. став 3 и 4. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', бр.: 88/2017 и 27/2018).
 
Члан 6.
У току школске године ученици имају  зимски, пролећни и летњи распуст.
Зимски распуст почиње у уторак, 24. децембра 2019. године, а завршава се у уторак, 14. јануара 2020. године.
Пролећни распуст почиње у петак, 10. априла 2020. године, а завршава се у понедељак, 20. априла 2020. године.
За ученике од првог до седмог разреда, летњи распуст почиње у среду, 17. јуна 2020. године, а завршава се у петак, 31. августа 2018. године. За ученике осмог разреда летњи распуст почиње по завршетку завршног испита, а завршава се у суботу, 31. августа 2020. године.
 
Члан 7.
Време саопштавања успеха ученика и поделе ђачких књижица, сведочанстава и диплома по завршетку првог, односно другог полугодишта, школа утврђује годишњим планом рада.
                                                                                                      
Члан 8.
У школи се празнују државни и верски празници у складу са Законом о државним и другим празницима у Републици Србији („Службени гласник РС“ број 43/01, 101/07 и 92/11).
 
У школи се обележава:
- Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, који пада у понедељак 21. октобра 2019. године, радни је и наставни дан
- Дан примирја у Првом светском рату, који пада у понедељак, 11. новембра 2019. године је нерадни и ненаставни дан
- Свети Сава – Дан духовности, који пада у понедељак, 27. јануара 2020. године и ненаставни дан
- Сретење - Дан државности, који пада у суботу, и недељу 15. и 16. фебруара 2020. године, обележава се првог наредног радног дана у понедељак 17.02.2020 године као нерадни и ненаставни дан
- Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату, који пада у среду, 22. априла 2020. године, радни је и наставни дан
- Празник рада, који пада у петак и суботу 1. и 2. маја 2020. године, нерадни су и ненаставни дани
- Дан победе, који пада у суботу, 9. маја 2020. године, као радни и ненаставни  дан,
и Видовдан-спомен на Косовску битку, који пада у недељу, 28. јуна 2020. године и
нерадни је дан.
У школама се обележава и Дан просветних радника, који пада у петак, 8. новембра 2019. године, радни је и наставни дан.
Члан 9.
Ученици и запослени у школи имају право да не похађају наставу, односно да не раде, у дане верских празника:
  • православци - на први дан крсне славе
  • припадници верских заједница које обележавају верске празнике по Грегоријанском односно Јулијанском календару – на први дан Божића и у дане ускршњих празника почев од Великог петка закључно са другим даном празника
  • припадници Исламске заједнице – петак, 31. јул 2020. године, на први дан Курбан Бајрама и недеља, 24. мај 2020. године, на први дан Рамазанског Бајрама
  • припадници Јеврејске заједнице – среда, 09. октобар 2019. године, на први дан Јом Кипура и четвртак, 09. априла 2020. године на Пасху или Песах
 
Члан 10.
Одлукама националних савета националних мањина утврђени су следећи  национални празници националних мањина:
- за мађарску националну заједницу:
                   *15. март - Дан револуције и ослободилачке борбе 1848/49
                   * 20. август - Дан Светог Стевана и
                   * 23. октобар - Дан почетка револуције и ослободилачке борбе 1956. године
- за бошњачку националну заједницу:
                  * 11. мај - Дан Бошњачке националне заставе
                  *  први дан Рамазанског бајрама
                  * први дан Курбанског бајрама и
                  * 20. новембар - Дан ЗАВНОС-а
- за буњевачку националну заједницу:
                  *  2. фебруар - Дан великог прела
                  * 23. фебруар - Дан избора првог Националног савета
                  * 15. август - Дан Дужијанце и
                 * 25. новембар - Дан када је 1918. године у Новом Саду одржана Велика Народна скупштина Срба, Буњеваца и осталих Словена
- за  хрватску националну заједницу:
                 *  19. март - благдан Светог Јосипа
                 * 15. август  - датум рођења суботичког бискупа Ивана Антуновића
                 * 16. октобар - датум рођења бана Јосипа Јелачића и
                 * 15. децембар - датум оснивања Хрватског националног вијећа
- за румунску националну заједницу:
                * 15. јануар - датум рођења националног песника Михаи Еминескуа
                * 4. септембар - празник Велике госпојине
                * 1. децембар - Национални празник Румуније и
                 * 7. децембар - Дан националног савета.
- за русинску националну заједницу:
                 * 17. јануар - Дан Русина
- за украјинску националну заједницу:
                 * 17. мај - Дан украјинске заједнице у Србији и
                 * 14. октобар - Дан украјинских хероја
- за македонску националну заједницу:
                 * 2. август - Илинден – Дан устанка народа Македоније против Турака
                 * 8. септембар - Дан државности Републике Македоније
                 * 11. октобар - Дан борца и
                 * 16. децембар – Дан Националног савета
- за немачку националну заједницу:
                 * 15. децембар - Дан оснивања националног савета.
- за ромску националну заједницу:
                 * 14. јануар -Василица
                 * 3. петак у марту - Бибија
                 * 8. април - Међународни дан Рома и
                 * 6. мај -Ђурђевдан         
- за бугарску  националну заједницу:
            *3. март –Дан ослобођења од турског ропства
            *24. мај – Дан Кирила и Методија и
            *1. новембар – Дан народних будитеља
- за чешку  националну заједницу:
            *4. фебруар – Дан чешке књижевности
            *28. март – Дан образовања
            *16. мај – Дан националног савета
            *28. септембар – Дан Чеха (Св. Вацлав) и
            *4. октобар – Дан чешког језика
-за словачку националну заједницу
             *први викенд у августу – Дани словачких народних свечаности.
 
Члан 11.
За време зимског распуста, школа може да планира реализовање додатног и допунског рада са ученицима.
О броју часова, обухвату ученика и распореду извођења додатног и допунског рада са ученицима из става 1. овог члана, на предлог наставничког већа одлучује директор.
 
Члан 12.
   Ученици осмог разреда полагаће пробни завршни испит у петак, 27.03.2020. године и у суботу, 28.03.2020. године, а завршни испит у среду, 17.06.2020. године, четвртак, 18.06.2020. године и петак, 19.06.2020. године.
 
Члан 13.
Годишњим планом рада Школа је обавезна да планира два радна дана на нивоу школске године (субота - 14. септембар или 21. септембар 2019. године у првом полугодишту и субота 23. или  30. маја 2020. године у другом полугодишту) за организовање и реализацију активности из области изборних предмета (грађанско васпитање, верска настава и др.), ваннаставних активности, спортских активности, области екологије и заштите животне средине, културно-уметничке активности, као на пример:
- одлазак у верске објекте – цркве, манастири и храмови,
- одлазак у музеје и галерије, спомен збирке,
- обилазак етно кућа, историјских налазишта,
- одлазак у национални парк, природне резервате,
- организовање акција озелењавања и уређења школе и околине,
- активности у локалној заједници,
- спортски сусрети,
- сусрети школа,
- организован одлазак на едукативне и креативне радионице,
- организовање мини истраживачких пројеката,
- забавна међуодељењска дружења (квиз такмичење, прослава рођендана, игранке) и 
  слично.
Годишњим планом рада Школа треба да предвиди дан за организовану посету  ученика међународном сајму образовања ''Путокази'' у Новом Саду. Уколико се ова активност реализује у наставни дан, школа утврђује начин надокнађивања пропуштеног образовно-васпитног рада до краја полугодишта у којем је организована посета. 
 
Члан 14.
У уторак, 12. новембра настава се изводи према распореду од понедељка, у среду, 20. новембра 2019. године настава се изводи према распореду од понедељка, у четвртак, 28. новембра 2019. године настава се изводи према распореду од петка
 
Члан 15.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу АП Војводине", а сходно члану 53. став 2. Закона о државној управи (''Службени гласник РС'', бр: 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), биће објављен и у ''Службеном гласнику РС''.
 
 
 
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне  заједнице
 
 
 
Број: 128-610-2/2019-01
У Новом Саду,  28.05. 2019. године
 
                                                                                                  
                                                                                 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
                                                                                                          Nyilas Mihály
                                                                                                           (Михаљ Њилаш)